Purmon tuulivoimahanke – Pedersöre

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot

På svenska >>

Pedersören Purmoon suunnitellaan 43 voimalan tuulivoimapuistoa. Suunniteltu tuulipuistoalue sijoittuu Pedersöressä Purmon kylän lounaispuolelle, noin 15 km kuntakeskuksesta etelään.

 

Tuulivoimahankkeen vaihe

Esiselvitys käynnissä
Kaavoitus käynnissä
Tällä hetkellä
Rakenteilla
Toiminnassa

Missä mennään tällä hetkellä?

Tällä hetkellä valmistellaan kaavaehdotusta. Laadimme kaavaluonnoksesta saatuhin mielipiteisiin vastineita ja tuulivoimaloiden sijoittelua hiotaan palautteiden ja selvityksien perusteella lopullista kaava-ehdotusta varten. Elokuussa 2023 saatiin ELYltä perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA-selostus). Kaavaehdotus käsitellään suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2024.

 

Uutiset

06/2024 Vierailu Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimapuistoon 

Järjestämme retken Haapajärven Pajuperänkankaan tuulipuistoon 8.6.2024. Vierailu on ilmainen ja ABO tarjoaa lounaan matkan aikana.

Yhteinen bussikuljetus lähtee klo 9.30 osoitteesta Skrufvilankatu 2. Paluu viimeistään kello 18.00.

Kaikki pedersöreläiset ovat tervetulleita mukaan!

Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi tiedustella: walter.strandell@abo-wind.fi 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kiitos retkelle osallistuneille ja erityiskiiitos luottokumppanillemme Kuusaa-Jokelan kyläyhdistykselle tarjoiluista ja järjestelyistä päivän aikana!

 6–8/2023 Kaavaluonnos nähtävillä 7.6–11.8.2023. 

 Kaavaluonnos: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

6/2021 Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Purmon tuulipuiston YVA-ohjelma: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Purmon_tuulivoimapuisto_Pedersore

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään sähköisesti 15.6.2021 klo 18: Click here to join the meeting

12/2020 Tuulivoima-alueen kaavoitusaloite hyväksytty

Pedersören kunnanhallitus on 14.12. päättänyt aloittaa Purmon tuulivoimapuiston kaavoittamisen. Kaavakonsulttina toimii FCG.

11/2020 Esiselvitys on julkaistu 

Purmon hankkeesta tehtyyn esiselvitykseen voit tutustua tästä linkistä (ruotsiksi): Förstudie

 

Tuulivoimahankkeen tiedot

Kaavaluonnoksen palautteiden ja selvityksien perusteella tehdään muutoksia nykyiseen voimalasijoitteluun ja voimalamäärään. Uusi kartta tullaan päivittämään hankesivulle sen valmistuttua.

Klikkaa karttaa nähdäksesi sen suurempana.

Tuulivoimalat

 Alueelle suunnitellaan 42 voimalan tuulivoimapuistoa.

Voimaloiden tiedot

Turbiinien lukumäärä 43 kpl
Turbiinin malli ei vielä tiedossa
Turbiinin teho  7–10 MW 
Roottorin halkaisija 200 m
Napakorkeus 200 m
Kokonaiskorkeus 300 m

 

Sähkönsiirto

Purmon tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää Fingridin Uusikaarlepyyn kaupungin alueelle suunnittelemalle Sandåsin sähköasemalle 400 kV liittymisjohdolla. Liittymisjohto on ollut osana tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia (YVA), josta on saatu viranomaisen perusteltu päätelmä syksyllä 2023. YVAssa mukana olleista reiteistä 3B on päätynyt jatkosuunnitteluun. Liittymisjohto on noin 36,7 km pitkä ja sen johtoalue on 62 metriä leveä, josta 42 metriä on puutonta johtoaukeaa ja tämän molemmin puolin 10 metriä rajoitetun puuston kasvun aluetta, eli reunavyöhykettä. Lapuanjoen läheisyydestä liittymispisteelle saakka liittymisjohto kulkee Herrfors – Jussila 110 kV voimajohdon rinnalla, jolloin rinnakkaisten voimajohtojen johtoalueet voivat olla päällekkäin ja uuden johtoalueen tilantarve on vähäisempi.

Liittymisjohdon yleissuunnittelu on käynnistetty vuonna 2024, mikäli hanke etenee odotetulla tavalla, rakentaminen alkaisi mahdollisesti aikaisintaan 2026. Maanomistajiin tullaan olemaan yhteydessä johdon suunnittelusta ja käyttöoikeuden lunastuksesta.

Liittymisjohdon aikataulu:

Lue lisää liittymisjohdoista >

Alueen kuvaus

Hankealue on kooltaan 4300 ha ja maanomistus jakautuu yli 250 omistajalle.

 

Havainnekuva

FCG on tehnyt havainnekuvat.
Havainnekuva Markenin kylän alueelta. Etäisyys lähimpiin voimaloihin on noin 2,3 kilometriä.

Purmon tuulivoimahanke

Viralliset aineistot

 Linkki kunnan hankesivulle avaa sivu klikkaamalla linkkiä

Ympäristöhallinnon hankesivu: avaa sivu klikkaamalla linkkiä

 

Mistä kaikki alkoi?

Hanke lähti käyntiin maanomistajien toimesta alueen kilpailutuksella. Osallistuimme ja voitimme kilpailutuksen ja pääsimme aloittamaan hankekehityksen vuonna 2020. Ilman maanomistajien oma-aloitteellisuutta ja yhteisymmärrystä hanketta olisi ollut haastavaa käynnistää, koska alueella on yli 250 maanomistajaa.

 

Mitä hanke tarkoittaisi asukkaille ja Pedersören kunnalle?

Tuulivoimapuisto lisäisi pitkäjänteisesti Pedersören elinvoimaa. Arvion mukaan esimerkiksi 35 voimalan tuulivoimapuisto tuottaisi 30 vuoden elinkaaren aikanaan yhteensä noin 50,0 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa*. Lisäksi tuulivoimapuiston rakentaminen sekä valmiin puiston huolto- ja kunnossapitotyöt työllistäisivät paikallisesti.

Tuulisähkön tuotannolla voitaisiin vähentää muusta energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja edistää Suomen hiilineutraaliustavoitteita.

Teiden parantaminen helpottaisi alueella liikkumista. Tuulipuistoalueen muu käyttö, kuten metsä- ja maatalouden harjoittaminen sekä marjastus ja metsästys voisivat jatkua ennallaan.

* Tulosraportti 1.2.2024. Tuulivoiman vaikutukset aluetalouteen: Purmon tuulivoimahanke. Suomen ympäristökeskus Syke

 

Yhteistyökumppanit

FCG (Finnish Consulting Group) toimii hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- ja kaavakonsulttina.

 

Hankkeen aikataulu

Q&A

Miten tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia huomioidaan suunnittelussa?

Tuulivoimapuiston maisemavaikutuksia arvioidaan tarkasti osana ympäristövaikutusten arviointia ja niitä pyritään minimoimaan suunnittelussa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • Maiseman herkkyys muutoksille: esimerkiksi valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat maisema-alueet tai rakennetun ympäristön kulttuurikohteet
  • Vaikutuksen suuruus: kuinka iso uusi elementti tuulivoimapuisto olisi maisemassa ja mille alueelle ja etäisyydelle voimalat näkyisivät
  • Lisäksi arvioidaan yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien kanssa
  • Arvioinnin tueksi tehdään näkymäalueanalyysejä, havainnekuvia ja mahdollisesti myös videokuvasovitteita. Tyypillisesti maisemavaikutusten arvioinnin tekee aihepiiriin koulutuksen saanut maisema-arkkitehti
  • Näkymäalueanalyysejä tarkasteltaessa on huomioitava, että ne eivät ota huomioon pihapuustoa.
Miksi tarvitaan liittymisjohtoja?

Liittymisjohtoja tarvitaan sähkön siirtämiseen tehokkaasti tuotantolaitoksilta kuten tuulivoimapuistoilta Suomen sähköverkkoon. Liittymisjohdot mahdollistavat sähkön siirtämisen suurina määrinä etenkin silloin, kun tuotantolaitokset ja kulutuspaikat sijaitsevat kaukana toisistaan.

Milloin suunnitellaan ilmajohto ja milloin maakaapeli?

Maakaapelia käytetään tuulivoimapuiston sisäisessä sähkönsiirrossa, kun tuulivoimalat yhdistetään toisiinsa ja niiden tuottama sähkö johdetaan sähköasemalle.

Suurissa tuulivoimapuistoissa sähköverkon liittymispiste voi sijaita kaukana hankealueesta ja sähköasemasta. Tällöin sähkönsiirto sähköasemalta liittymispisteelle toteutetaan ilmajohdolla. Ilmajohdot ovat teknisesti sekä taloudellisesti kannattavampi ratkaisu kuin maakaapelit. Siirrettäessä sähköä maakaapelilla pitkiä matkoja, siirtohäviöiden määrä kasvaa merkittävästi.

Maakaapelointi on hyvä ratkaisu, kun liittymisjohdon rakentaminen ei ole mahdollista, esimerkiksi tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.

 

Haluatko tietää lisää hankkeesta? 

Olemme Teuvo Raesalmi ja Walter Strandell ja työskentelemme Purmon hankkeen parissa ABOlla. Hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä voit olla meihin matalalla kynnyksellä yhteydessä, keskustelemme mielellämme hankkeesta ja tuulivoimasta.

 

Yhteystiedot

Teuvo Raesalmi

Teuvo Raesalmi

Puh. +358 40 543 0865
teuvo.raesalmi(at)aboenergy.fi

Walter Strandell

Walter Strandell
svenskspråkig

Puh. +358 50 581 257
walter.strandell(at)aboenergy.fi

Projektit

 

Tuulivoimahankkeen vaihe Missä mennään tällä hetkellä? Uutiset Tuulivoimahankkeen tiedot Tuulivoimahankkeen tarina Vaikutukset Yhteistyökumppanit Hankkeen aikataulu Q&A Haluatko tietää lisää hankkeesta? Yhteystiedot