Kestävyys ja strategia

Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu (paikallisyhteisöt) Sosiaalinen vastuu (DEI) Hallinnollinen vastuu Taloudellinen vastuu Raportointi Yhteystiedot

Päämäärämme on Maailma kestävästi tasapainossa. Tehtävämme on tehdä vihreää siirtymää todeksi ja rakentaa tulevaisuutta, joka kestää sukupolvelta toiselle. Siksi vastuullisuus ja kestävyys ovat meille tapa toimia ja ne poikkileikkaavat kaikkea, mitä teemme. Haluamme olla toimija, jonka vaikutus luonnolle, ihmisille ja yhteiskunnalle on positiivinen.

Ilmastokriisin hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

Kehitämme ja rakennamme uusiutuvaa ja päästötöntä tuulivoimaa. Jokaista hanketta suunnitellessamme osana prosessia huomioidaan rakentamisen ja tuulivoimahankkeen elinkaaren hiilidioksidipäästöt.

ABO Energy noudattaa lievennyshierarkiaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Hierarkian mukaisesti ensisijainen tarkoitus on luontovaikutusten välttäminen, toissijaisena minimoiminen ja ennallistaminen ja viimeisenä luontovaikutusten hyvittäminen ekologisella kompensaatiolla.

ABO Energy välttää tuulivoimaloiden luontovaikutuksia hankekehityksen aikaisilla päätöksillä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tulosten mukaisesti.

 

strategia

Tekomme ympäristön eteen

 • Hiilijalanjäljen laskenta GHG-protokollan mukaisesti ja hyvittäminen
 • Henkilöstön ilmastotietoisuuden kasvattaminen ja koulutukset
 • Tapahtumien ilmastolinjaus ja ilmastoystävälliset valinnat
 • Matkustusohje, jossa kannustetaan vähäpäästöiseen matkustukseen
 • Omien hankintojen ilmastoystävällisyyden huomioiminen
 • Uusiutuvien polttoaineiden suosiminen
 • Luontojalanjäljen laskennan projektit ja toimintamallin rakentaminen kompensaatioon
 • Kestävä jätteenhallinnan suunnitelma
 • Paikallisten luonto- ja yhteisöhankkeiden tukeminen

 

 

 

ABO Energy Suomen hiilidioksidipäästöt


Scope 2    22 446 kgCO2e

Sähkö
2290 kg CO2e

*tuotettu uusiutuvalla energialla

Lämmitys
22 156 kg CO2e

Viilennys
0 kg CO2e

 

Scope 3    50 953 823 kgCO2e

Ostetut tuotteet ja palvelut
50 821 372 kg CO2e

pitävät sisällään:
Voimalat – 50 814 208 | IT – 7164 | Työvaatteet – 1117

Työmatkat (hankkeisiin liittyvät)
76 427 kg CO2e

pitävät sisällään:
työntekijöiden autot – 37 447 | lennot – 35 511 | juna – 130 | taksi – 191 | hotellit – 3146

Työmatkat (työpaikalle)
18 221 kg CO2e

pitävät sisällään:
työntekijöiden autot – 9750 | juna – 3725 | metro – 1508 | bussi - 2513 | etätyö – 723

Polttoaine
37 619 kg CO2e

Jätteet
182 kg CO2e

 

Vahva yhteys paikallisyhteisöihin

Luomme proaktiiviselle, läpinäkyvällä ja oikea-aikaisella viestinnällä vahvan keskusteluyhteyden paikallisyhteisön kanssa. Tunnistamme keskeiset sidosryhmät hyvissä ajoin ja lähestymme heitä oma-aloitteisesti. Olemme paikallisille läsnä ja tavoitettavissa ja tarjoamme ihmisille erilaisia paikkoja käydä keskustelua kanssamme.

Tarjoamme ja tuotamme paikallisyhteisöille avoimesti tietoa hankkeesta ja tuulivoimasta. Mahdollistamme inklusiiviset ja saavutettavat tavat saada tietoa sekä vaikuttaa tuulivoimahankkeeseen.

Tekomme paikallisyhteisöjen eteen

 

Sitoumuksemme paikallisyhteisöille

 • Sitoudumme luomaan viestintäsuunnitelman jokaiseen hankkeeseen, päivittämään sitä säännöllisesti ja tiedottamaan paikallismediassa ja muissa tärkeissä kanavissa hankkeestamme. 
 • Teemme jokaiselle tuulivoimahankkeelle oman nettisivun, jossa päivitämme ajantasaista tietoa. 
 • Järjestämme vähintään kolme yleisötilaisuutta ja kaksi vapaaehtoista tilaisuutta hankkeen tiedottamiseen sekä osallistumme aktiivisesti paikallistapahtumiin. 
 • Tuotamme erilaisia aineistoja ja sitoudumme tukemaan vähintään yhtä paikallista yhteisöhanketta kriteeriemme mukaisesti. 
 • Lopuksi tuulivoimapuistojen valmistuttua toteutamme tyytyväisyyskyselyn asukkaille ja maanomistajille.  

 

Sitoumuksemme

 

Voimaa yhdenvertaisuudelle, energiaa monimuotoisuudelle

ABOlla on tiivis työyhteisö ja meillä käytetään paljon aikaa yhdessäoloon. Vuonna 2023 aloitimme määrätietoisen ja kunnianhimoisen työn monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon (DEI) edistämiseksi. Olemme tehneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka sisältää paljon erilaisia toimenpiteitä.

Noudatamme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia työskentelyperiaatteita. Panostamme johtamisen kehittämiseen ja tavoitteenamme on, että johtaminen on oikeudenmukaista ja yhdenvertaista, ja kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja samojen periaatteiden mukaisesti. Työssä kaikille tarjotaan hyvät työolosuhteet suoriutua työstään parhaalla mahdollisella tavalla heti työsuhteen alusta alkaen. Tavoitteemme on, että meillä ei esiinny kiusaamista tai häirintää. Epäkohtiin ja epäasialliseen käytökseen puututaan aina viipymättä.

Takaamme fyysisen ja psykologisen työturvallisuuden kaikille työntekijöillemme ja kumppaneillemme.

Tekomme työyhteisön eteen

Voimaa yhdenvertaisuudelle, energiaa monimuotoisuudelle

 

Jokaisen vastuu

 • Kunnioita toisten ainutlaatuisuutta: hyväksy ja arvosta jokaisen henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taustoja
 • Edistä avointa vuoropuhelua: kannusta avointa ja rehellistä keskustelua erilaisuudesta ja monimuotoisuudesta
 • Ole esimerkki: näytä omalla käytökselläsi, että erilasuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen on normi
 • Tue toisia: auta luomaan ympäristö, jossa kaikki voivat tuntea olevansa osa yhteisöä ja tulla kuulluksi
 • Osoita empatiaa: ymmärrä ja arvosta muiden kokemuksia ja näkökulmia
Jokaisen vastuu

 

Hyvä ja läpinäkyvä hallinto

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan alan parhaita käytäntöjä ja varmistamaan toimintamme hyvän hallintotavan mukaiseksi. Esimerkiksi jääviysasioiden suhteen olemme ottaneet monenlaisia varmennuskeinoja käyttöön. Kumppaneidemme eettinen toiminta on myös edellytys oman toimintamme eettisyydelle halki arvoketjun. Otimme konsernissa käyttöön kesällä 2023 toimittajavastuusopimuksen, ja se on otettu vaiheittain käyttöön Suomessa. Tietosuoja- ja yksityisyydensuoja-asioissa on toteutettu laaja kartoitus ja sen parantamiseksi sekä hyvien käytäntöjen toteuttamiseksi on suunnitelma.

Vuoden 2024 aikana saatetaan loppuun uusien, läpinäkyvyyttä sekä tietosuojaa parantavien järjestelmien ja toimintamallien juurruttaminen osaksi arkea. Tuomme avoimesti esiin ABOn sidonnaisuuksia edunvalvonnassa Avoimuusrekisterin kautta. Olemme varautuneet erilaisiin liiketoiminnan riskeihin ja pyrimme omalla toiminnallamme minimoimaan niitä. Vuoteen 2026 mennessä olemme ottaneet laajasti käyttöön toimittajavastuusopimuksen sekä yhtenäisen kumppanivalintojen kriteeristön, joissa huomioidaan kumppaneidemme sitoutuminen vastuulliseen liiketoimintaan.

Taloudellinen kädenjälkemme Suomelle

ABO Energy Suomi Oy työllistää suoraan noin 50 ammattilaista. Vuonna 2023 työmaillamme Pajuperänkankaalla ja Illevaarassa työskenteli yhteensä 691 henkilöä. Tuulivoiman rakennushankkeet ovat aluetaloudellisesti merkittäviä ja pyrimme tarjoamaan alueellisista talousvaikutuksista mahdollisimman tarkkoja arvioita hankepaikkakunnille jo suunnitteluvaiheessa. Järjestämme tarpeen mukaan tilaisuuksia paikallisille yrittäjille tuulivoiman tuomista liiketoimintamahdollisuuksista.

Tuulivoimapuistoyhtiöt rekisteröimme aina sille paikkakunnalle, jossa puisto sijaitsee. Pitkällä aikavälillä tuulivoimahankkeet tuovat kuntaan erilaisia verotuloja, joista tärkein on kiinteistöverotulo. Tyypillisesti tuulivoima-alueen maanomistajat ovat paikallisia yksityishenkilöitä, jolloin puiston tuottamat maanvuokratulot heijastuvat myös alueen hyväksi.

ABO Energy Suomi Oy:n talousvaikutus Suomeen

*Huomioitavaa:
Kiinteistöverot ja maavuokrat siirtyvät tuulivoimapuiston myynnin myötä tuulivoimapuistoyhtiölle, eikä niitä siten huomioida ABO Energy Oy:n luvuissa.

Raportointi

ABO Energy Suomi Oy on aloittanut järjestelmällisen vastuullisuustyön. Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistaan vuonna 2025. Olemme sitoutuneet raportoimaan osana kansainvälistä ABO Energy -konsernia CSRD-direktiivin mukaisesti konsernin vastuullisuustyöstä.

Lisäämme näille sivuille tietoa vastuullisuustyömme etenemisestä ja työn tuloksista kerrotaan myös Linkedin-sivuillamme.

Yhteystiedot

Reetta Nurmo

Reetta Nurmo

Puh. +358 50 344 6316
reetta.nurmo(at)aboenergy.fi

Tutustu myös

Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu (paikallisyhteisöt) Sosiaalinen vastuu (DEI) Hallinnollinen vastuu Taloudellinen vastuu Raportointi Yhteystiedot